Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

1. 2. Pronunciación Española- Vowel and Consonant, stress, intonation.

Spanish Pronunciation
(Phát âm)

Giới thiệu chung về cách phát âm trong tiếng TBN:  
http://www.studyspanish.com/pronunciation/ 


Nguyên âm, phụ âm


Nguồn 1: Một vài nguyên âm và phụ âm khó 
(GS Trần Chấn Trí 2/2)

http://www.youtube.com/watch?v=5ikknVemWIQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8oiW9HvFE4&feature=relmfu 


a. Nguyên âmNguyên
âmCách
đọcA aE êI,
Y iO ôU u
b. Phụ âmPhụ
âmCách
đọcB-V-
Cứng:  Đọc là “b” như t.Việt nếu nó ở đầu
câu hoặc sau chữ “m, n”: Boca (miệng),


-
Mềm: Trường hợp khác đọc thành “v” (đọc nhẹ, mềm, 2 môi không chạm nhau).C-
Qu- K-
“C, K”


*Riêng
C: Khi C + “e, i” -> “x”CH“t”  (đã phiên âm trong tiếng Anh)D-
Cứng: đứng đầu hoặc sau “m, n, l”, để lưỡi sau răng


-
Mềm: Để lưỡi giữa 2 răng, đọc giống chữ 
ð
trong this/that.G-
Cứng: Đứng đầu hoặc sau “m, n”, đọc mạnh hơn chữ “g” trong t.Việt và giống chữ
“g” trong t. Anh.


-
Mềm: “g”, đọc nhẹ như trong t.ViệtG-J-X-
“Kh”


*
Riêng G: Khi G + “e,i” -> kh.HÂm
câm, không đọc.LLĐọc
như chữ “d” trong âm đọc của người miền Nam , chứ không giống âm “d” của
người miền Bắc.Ñ“nh”R-
Khi R nằm giữa hai nguyên âm: đọc rung 1 lần, nhẹ:


-
Còn lại: đọc rung 2 lần, mạnh:RRRung
2 lần, mạnh.S-Z“x”.
Vd: Sano (sức khỏe), zapato (chiếc giày).  
 Nguồn 2: 
http://www.studyspanish.com/pronunciation/
(Khi học theo trang web này, chỉ việc bấm chọn phần nguyên âm, phụ âm muốn học, sẽ xuất hiện cửa sổ khác có giải thích cách đọc và dạy cách phát âm cả giọng nam và nữ, kèm  ví dụ cụ thể).
Từ Topic 1 -50: 
http://www.studyspanish.com/pronunciation/vowel_o.htm 
là toàn bộ cách phát âm của tất cả các phụ âm, nguyên âm đơn, nguyên âm kép, được trình bày đan xen, mới nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng cũng dễ học, học đến đâu đọc lý thuyết một lượt rồi thực hành sẽ thấy rất đơn giản. 

Trọng âm, ngữ điệu, nối âm
1. Stress: "Stress" refers to the loudness of a syllable. In Spanish, one syllable of a word usually is louder than the others. Stress is important because it can completely change the meaning of a word. The following words are identical, except for the location of the stressed syllable:

"Trọng âm" là chỉ việc phải phát âm to, rõ một âm tiết. Trong tiếng TBN, một âm tiết của một từ thường được đọc to hơn những âm khác. Trọng âm rất quan trọng bởi vì nó có hteer làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của một từ. Những từ dưới đây giống nhau y hệt, trừ vị trí của ấm tiết được đánh dấu trọng âm:

papá - father - ba, bố
papa - potato - khoai tây

compró - he bought - Anh ấy đã mua
compro - I buy - Tôi mua

Quy tắc đánh trọng âm(Sẽ bổ dung sau):

2.Intonation"Intonation" refers to pitch, or the rising and falling of one's voice. Intonation is important because it can change the meaning of an utterance. In Spanish, normal statements end in a falling pitch.

Ngữ điệu: "Ngữ điệu" chỉ sự cao thấp, lên xuống của giọng nói. Ngữ điệu rất quan trọng bởi vì nó có thể làm thay đổi ý nghĩa của câu nói. Trong tiếng TBN, ngữ điệu thường đi xuống trong câu trần thuật. 

    Từ topic 11-13 (bấm vào các đường link để nghe phát âm)
a. Normal statement (Câu trần thuật):   
ngữ điệu thường đi xuống 

b.Information questions): Topic 11 
    http://www.studyspanish.com/pronunciation/intonation_infoquest.htm 
    In Spanish, questions which elicit information end in a falling pitch. This is the same pattern as normal statements, but information questions are never confused with statements because they always begin with question words."
Câu thông tin (Câu hỏi có từ nghi vấn): Trong tiếng TBN, những
câu hỏi thông tin thường xuống giọng ở cuối câu. Nó giống với mẫu câu trần thuật,
nhưng không bao giờ bị nhầm lẫn với câu trần thuật vì nó thường bắt đầu với từ
hỏi.

c. Yes/no questions: Topic 12    http://www.studyspanish.com/pronunciation/intonation_sinoquest.htm 
   In Spanish, simple yes/no questions end in a rising pitch, conveying a meaning of uncertainty.
Trong tiếng TBN, câu hỏi không có từ nghi vấn có ngữ điệu lên ở cuối câu, thể hiện sự không chắc chắn.

d.  Choice questions: 
     http://www.studyspanish.com/pronunciation/intonation_choicequest.htm 
     When a question elicits an answer that is a choice between two or more alternatives, the pitch rises with each choice, and then falls with the final option.
    
Câu hỏi lự chọn: Khi một câu hỏi được đưa ra mà câu trả lời là sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều khả năng, ngữ điệu đi lên ở mỗi sự lựa chọn và sau đó đi xuống ở lựa chọn cuối cùng. 
3. Linking (Nối âm):
    Topic 14-16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét